Skip to content

Evropski projekti

Izberi obdobje:

STEM4youth

Vodilni Partner: Politechnika Warszawska
Vrednost: 1.768.93625€
Promotion of STEM education by key scientific challenges and their impact on our life and career perspectives
STEM4youth
Več:

Projekt STEM4youth spodbuja izobraževanje na področju STEM (znanost, tehnologija, inženiring in matematika), glede ključnih znanstvenih izzivov in njihov vpliv na naša življenja, z vrsto multidisciplinarnih delavnic, kjer bodo predstavljeni ključni izzivi STEM področij, predvsem dijakom v starosti 14-19 let, da se jim pomaga pri sprejemanju odločitev o svoji prihodnosti (kateri predmet, stroko in kariero izbrati).

EA SEA-WAY

Vodilni Partner: Avtonomna dežela Furlanija Julijska Krajina
Vrednost: 6.657.20468€
Europe-Adriatic SEA-WAY
EA SEA-WAY
Več:

S projektom EA SEA-WAY se namerava izboljšati mobilnost potnikov v območju Jadranskega morja, po zaslugi razvoja novih integriranih in trajnostnih prometnih storitev ter obnove infrastrukture in mreže povezav med pristanišči in zaledjem Jadrana.

HERA

Vodilni Partner: Zadarska županija (HR)
Vrednost: 8.842.60224€
Sustainable tourism management of Adriatic HERitage
HERA
Več:

Projekt HERA na področju kulturnega turizma obravnava pomembne izzive v državah partnericah projekta: – celovito upravljanje in promocijske strategije za valorizacijo kulturne dediščine na Jadranu; – povečanje udeležbe lokalnih skupnosti pri promociji in valorizaciji kulturne dediščine; – sezonske prilagoditve turističnega povpraševanja; – izboljšanje in uravnoteženje kakovosti in obsega turistične ponudbe; – promocija posebnosti Jadrana med destinacijami kulturnega turizma.

CARSO-KRAS

Vodilni Partner: Občina Sežana
Vrednost: 3.085.000€
Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kohezija
CARSO-KRAS
Več:

Projekt spodbuja trajnostno teritorialno integracijo homogenega območja Krasa kot enega izmed najpomembnejših čezmejnih območij med Slovenijo in Italijo. Cilj projekta so aktivnosti, ki bodo zagotavljale trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialno kohezijo s skupnimi strategijami na čezmejni ravni. Izdelani bodo praktični dokumenti – smernice za lokalne javne uprave (občine in pokrajini) za sprejem enotnih meril za planiranje prostorskega razvoja in upravljanje naravnih in okoljskih virov. Predvidenih je več konkretnih posegov, ki bodo izboljšali privlačnost teritorija in ustanovitev več stalnih mrež sodelovanja: mreža informativnih centrov in Živega muzeja Krasa, mreža poti in itinararijev. Predvidena je tudi ustanovitev stalne strukture za bodoče sodelovanje med lokalnimi subjekti za upravljanje teritorija ki bo lahko institucionizirana v obliki EZTS ali v obliki stalnega omizja za skupni in čezmejni razvoj Krasa.

ADRIA A

Vodilni Partner: INCE – Srednjeevropska pobuda – Izvršni Sekretariat
Vrednost: 3.289.000€
Razvoj dostopnosti za oživitev jadranskega zaledja
ADRIA A
Več:

Gre se za projekt so-financiran v sklopu Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013, katerega osrednji namen je prispevati k reorganizaciji dostopnosti čezmejnega območja z oblikovanjem italijansko-slovenskega celovitega transportnega sistema lahke železnice. Predvideno je načrtovanje manjkajočih povezav (missing links) v infrastrukturnem železniškem omrežju, ki je razdrobljeno in se ga potniki premalo poslužujejo. Projekt ima za cilj vzpostavitev enega samega transportnega modela na celotnem obravnavanem območju. Predvideno je aktivno sodelovanje štirih nacionalnih resorskih ministrstev (promet in okolje v Slo in Ita), lokalnih samouprav (dežele, pokrajine, občine) in glavnih generatorjev potniškega prometa (letališča in pristanišča), kar bo dodatno okrepilo kohezijo in družbeno-ekonomski razvoj območja. Preko kombinirane uporabe cestnega in železniškega lokalnega javnega prevoza, pomorskega in letališkega prometa, je namen projekta zagotoviti teritorialno integracijo programskega območja in zagotoviti uravnoteženo uporabo različnih prevoznih sredstev s posebno pozornostjo na okolje. Projekt predvideva tudi ustanovitev EZTS (Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje) ki bo zagotovilo skupno prostorsko načrtovanje in planiranje prevozov tudi po zaključku projekta.

JEZIKLINGUA

Vodilni Partner: CZZ - Ciljno začasno združenje “JEZIK-LINGUA”
Vrednost: 3.000.000€
Večjezičnost kot bogastvo in vrednota čezmejnega slovensko-italijanskega območja
JEZIKLINGUA
Več:

Strateški projekt JEZIKLINGUA nadaljuje pred leti vzpostavljeno sodelovanje med italijansko manjšino v Sloveniji in slovensko manjšino v Italiji na področju ovrednotenja skupne kulturne in zgodovinske dediščine. Namen projekta je: vzpostavitev multimedijskega centra za promocijo in širitev slovenskega jezika in kulture v Italiji, priprava institucionalnih in strukturnih temeljev za odprtje prve italijanske knjigarne v Sloveniji, organizacija različnih jezikovnih aktivnosti, in sicer: brezplačni italijansko-slovenski splošni jezikovni tečaji za vso populacijo ter specialistični tečaji za različne ustanove in javne organizacije. Tečaji so namenjeni poglobitvi uporabnega znanja italijanščine in slovenščine kot večinskega oz. manjšinskega jezika na programskem območju. Šole različnih smeri in stopenj želimo vključiti tudi v ciljne didaktične aktivnosti na področju izobraževanja, ki so namenjene vzpostavitvi mrež trajnega sodelovanja. Predvidene so tudi znanstvene raziskave, vezane na vse projektne faze, ki bodo omogočile vzpostavitev privlačne komunikacijske strategije, ki bo pritegnila k študiju obeh jezikov. Skupno kulturno dediščino želimo ovrednotiti tudi s ponovnim odkritjem za naš teritorij pomembnih avtorjev, s tiskom in ponatisom knjig ter ovrednotenjem dragocenih knjižnih fondov.

SIGMA 2

Vodilni Partner: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper
Vrednost: 3.697.43150€
Čezmejna mreža za sonaravno upravljanje okolja in biotske raznovrstnosti
SIGMA 2
Več:

Projekt nadaljuje projekt SIGMA (program INTERREG III Slovenija-Italija 2000-2006), katerega cilj je prispevati k ohranitvi biotske raznovrstnosti čezmejnega prostora in izboljšati varstvo okolja. Načrtovane strategije obsegajo neposredne ukrepe za zaščito biotske raznovrstnosti, vključujejo pa tudi pobude za zmanjšanje vplivov na okolje, posebno na področju kmetijstva (v oljkarstvu in vinogradništvu). Načrtovane aktivnosti vključujejo iniciative za celostne študije in analize, katerih cilj je zagotoviti boljše poznavanje teritorija, projekt načrtuje še aktivnosti za razvoj okoljskih modelov ter aktivnosti za ohranjanje in zaščito biotske raznovrstnosti (prostorastočih in gojenih rastlin) preko vzpostavljanja posebnih območij (mediteranski vrtovi in kolekcijski nasadi).Projekt predvideva tudi izgradnjo Centra Mediteranskih Kultur (CMK) z delujočo stalno strukturo, ki bo s storitvami delovala na čezmejnem območju s poslanstvom ohranjanja okoljskega programa. Zmanjševanje neposrednega vpliva kmetijstva bo doseženo preko vzpostavljenih agrometeoroloških mrež za spremljanje fitosanitarnega stanja in z razvojem storitev za pridelovalce.

iCon

Vodilni Partner: Razvojna agencija ROD Ajdovščina
Vrednost: 3.167.095€
Konkurenčnost MSP - Inovativnost in kooperativno podjetništvo
iCon
Več:

Namen projekta je povečanje konkurenčnosti MSP celotnega območja programa s pomočjo mreženja in povezovanja. Predvideno je sodelovanje, prenos znanja in tehnologij, inovativnosti in internacionalizacije. Partnerstvo projekta sestavljajo vse ključne podjetniške podporne institucije iz progamskega območja na obeh straneh meje, ki združujejo in predstavljajo vse MSP na tem območju in zagotovljajo odlično poznavanje razmer. Jedro projekta (WP4) se nanaša na vzpostavljanje povezav (mreže, grozdi, platforme) med podjetji, ki lahko tako povečajo lastno konkurenčnost in prispevajo k splošni konkurenčnosti teritorija. Sodelovanju med institucijami za podporo podjetništvu na obeh straneh meje (WP2) so nemenjene aktivnosti, s katerimi se bo prenašalo znanje, izkušnje ter sodelovanje med njimi. Razvite bodo skupne storitve za internacionalizacijo podjetij (WP5), tudi s pomočjo novih tehnologij in virov informacij: DBE (Digital Business Ecosystem) in KMS (Knowledge Management Systems) po zgledu sodobnih pristopov, ki jih za regionalni nivo podpira Evropska komisija (WP3). Vključene bodo deprivilegirane skupine (starejši, upokojenci) in tiste, ki imajo potencial za aktiviranje v podjetniškem okolju (mladi), za katere je predviden sistem čezmejnih delovnih praks (WP6).

e-Health

Vodilni Partner: Deželni informativni sistem - centralna direkcija za oraganizacijo, kadre in informativne sisteme Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine
Vrednost: 3.000.000€
E-Zdravje na čezmejnem območju
e-Health
Več:

Projekt E-health ima cilj izboljšati kakovost življenja z usklajenim razvojem zdravstvenih in socialnih sistemov, še posebno kakovost življenja slovenskih in italijanskih pacientov preko informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT). Predviden je skupni krovni sistem med seboj povezanih informatskih mrež na območju programa, ki bo omogočal zdravstvenih operaterjem uporabo efikasnih operativnih instrumentov. To bo lahko vplivalo na razvoj sinergij in interoperabilnosti med zdravstvenimi sistemi Slovenije in Furlanije Julijske krajine, Veneta, Emilie Romagne ter povezovanje v mrežo zdravstvenih struktur celotnega območja programa z uporabo IKT. Na podlagi strokovnih analiz za proučevanje trenutnega stanja bo določen in izveden nakup opreme in oblikovan network med sabo povezanih podatkovnih baz, ki bodo vsebovale elektronske osebne zdravstvene mape in jo bodo lahko uporabljali tako slovenski kot italijanski zdravstveni operaterji. Predvidena je tudi uvajanje digitalnega čezmejnega dvojezičnega kliničnega kartona ter informatizacija zdravstvenih struktur, ki bo povečala mobilnost in zagotovila sledljivost pacientov. Predvidene so tudi aktivnosti telemedicine, tele-konsultacije in strokovno ter jezikovno izobraževanje, poleg aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti.

LEX

Vodilni Partner: SKGZ - Slovenska kulturno gospodarska zveza
Vrednost: 538.272€
Analiza, izvajanje in razvoj zaščite narodnih skupnosti v Sloveniji in Italiji
LEX
Več:

Namen standardnega projekta LEX je zagotoviti sodelovanje na podlagi predhodnih evropskih programskih obdobij med italijansko manjšino v Sloveniji ter slovensko manjšino v Italiji, in sicer na področju valorizacije in skupne delitve zgodovinske dediščine in identitete ter promocije zaščite manjšin v pravnem smislu. Primarni cilj tega projekta je omogočiti popolno družbeno integracijo manjšin v obravnavanih državah in celotnem čezmejnem območju, da bi tako uspeli premagati jezikovne ovire in predsodke, ki vladajo še dandanes kot posledica zgodovinske zapuščine. S pomočjo vzpostavljenih mehanizmov (znanstvene raziskave na različnih stopnjah, delavnice in okrogle mize o pravno-znanstvenih tematikah, didaktične delavnice namenjene mladini, znanstveni posveti in publikacije različnih zvrsti) se želi s projektom pripomoči k širitvi vrednot, ki zadevajo večjezičnost, večkulturnost ter k valorizaciji identitet, kultur in populacijskih posebnosti na celotnem programskem območju.

EDUKA

Vodilni Partner: SLORI - Slovenski raziskovalni inštitut
Vrednost: 1.500.000€
Vzgajati k različnosti
EDUKA
Več:

Projekt EDUKA je namenjen promociji medkulturnih vrednot kot temeljev oblikovanja in razvijanja odnosov v večetnični in večjezikovni družbi. Cilj projekta EDUKA je ustvariti znanje in orodja (didaktično in informativno gradivo, priročnike, publikacije, igre itd.) za vzgajanje k različnosti in medkulturnosti v šolskem in univerzitetnem okolju ter jih posredovati predvsem mladim in učnemu kadru na vseh stopnjah izobraževanja. V ta namen bodo delovale mreže čezmejnega sodelovanja med šolami na vseh ravneh, med raziskovalnimi ustanovami in univerzami, med javnimi upravami in ustanovami, ki delujejo na področju medkulturne vzgoje, ter med organizacijami znotraj tradicionalnih in novih etničnih manjšin. Te bodo izvajale izobraževalne, informativne, promocijske in raziskovalne aktivnosti. Posebna pozornost bo namenjena uveljavljanju medkulturne vzgoje ob upoštevanju bodisi tradicionalnih manjšin (še posebej italijanske v Sloveniji ter slovenske in furlanske v Italiji) bodisi novih manjšin oziroma skupin migrantov.

JULIUS

Vodilni Partner: Comune di Monfalcone / Občina Tržič
Vrednost: 1.313.14050€
Julius - Raba in ovrednotenje kulturne dediščine ter skupna uporaba športne infrastrukture na čezmejnem območju od Julijskih Alp do Jadrana
JULIUS
Več:

Projekt bo izboljšal skupno uporabo športnih in rekreativnih infrastruktur na programskem območju s posebnim poudarkom na gorskih športih in na športnih dejavnostih, ki se vršijo v naravnem okolju. V smislu okoljske trajnosti sta glavni smernici projekta sta ohranjanje okolja in čezmejno sodelovanje, zato se bo projekt osredotočil predvsem na skupno uporabo struktur za športne dejavnosti v naravi (kot so plezanje, planinstvo in kolesarski turizem). Predvidena je tudi promocija preko organizacije kulturnih prireditev (Gorski teden, Festival gorniškega filma, idr.), širjanje gorniške kulture med mladimi preko organizacije začetniških tečajev plezanja ter drugih dejavnosti tudi za osebe s posebnimi potrebami. Cilj projekta je vzpostaviti skupaj sonaravni in spoštljiv odnos do naravnega okolja z izboljšanjem skupne uporabe športnih in socialnih infrastruktur, ki so aktivno in moderno sredstvo za izboljšanje kakovosti življenja bodisi iz socialnega kot iz zdravstvenega vidika.

GLIOMA

Vodilni Partner: NIB - Nacionalni inštitut za biologijo (Slovenija)
Vrednost: 1.320.000€
Določanje novih biomarkerjev možganskih tumorjev - gliomov za diagnozo in kot nove tarče zdravljenja
GLIOMA
Več:

Cilj projekta GLIOMA je povečanje konkurenčnosti in razvoja družbe, ki temelji na znanju in v tem primeru je operativni cilj uveljavljanje R&S (prim. Ukrep 2.3 OP).Projekt predvideva oblikovanje mednarodnega omrežja, ki ga sestavljajo tako bolnišnične strukture kot raziskovalna središča z oznako odličnosti, ki se ukvarjajo z uvajanjem biotehnologij na področju onkologije; to bo olajšalo prenos tehnologije na industrijo projektnega območja inovativnih proizvodov za diagnosticiranje in za zdravljenje človeškega glioma; na ta način se bo povečalo število podjetij z visoko dodano vrednostjo. Posebej pa projekt predvideva raziskovanje vloge matičnih tumorskih celic glioma. Rezultati teh dejavnosti bodo pripeljali do oblikovanja pomembnih diagnostičnih (povezanih z določanjem razvoja bolezni in napovedovanjem odziva na zdravljenje), in po možnosti terapevtskih orodij.Potrebno je še spomniti, da ima projekt tudi očiten učinek glede 3. sklopa, saj vpliva na zvišanje kakovosti življenja italijanskih in slovenskih državljanov, ki trpijo zaradi cerebralne neoplazije, z uvajanjem najsodobnejših strategij, ki omogočajo načrtovanje posebnega zdravljenja za vsakega bolnika ter se tako približajo konceptu tako močno zaželenega individualiziranega zdravljenja na področju onkologije. To bo pripomoglo k precejšnjim gospodarskim učinkom, kot sta učinkovitost in prodornost zdravstvenih storitev.Vpliv tega projekta je precejšen in obsežen, če govorimo o konkurenčnosti programskega območja in kakovosti življenja na celotnem čezmejnem območju.

T-LAB

Vodilni Partner: SPIRIT Slovenija - Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma
Vrednost: 1.179.000€
Laboratorij turističnih priložnosti obmejnih regij Slovenije in Italije
T-LAB
Več:

Glavni namen in cilji projekta T-lab so prenos in nadgradnja dobre prakse projekta “Banka turističnih priložnosti Slovenije” na prijavljene regije in širjenje dostopnosti najboljših razpoložljivih tehnologij. Dober potencial BTPS-ja dokazuje nagrada svetovne turistične organizacije za posebne in inovativne turistične dosežke ter izbor za primer dobre prakse v EU letu inovativnosti in krativnosti 2009 s stani EU komisije. Dolgoročni cilj projekta je, da T-lab sčasoma preraste slovenske in italijanske meje ter se razširi na območje celotne Evrope. Glavna rezultata projekta bosta: vzpostavljen in nadgrajeni čezmejni portal, uporabljen za mreženje pobudnikov za nove turistične projekte in priložnosti za njihovo uresničevanje izvajanje spremljevalnih aktivnosti portala (izobraževanja, svetovanja, eksperimentiranja), ki bodo spodbujale uporabo portala in omogočala hitrejše povezovanje ter uresničevanje predlaganih projektov. Spodbudili bomo povezovanje podjetij v programskem območju, skupno prostorsko trženje turističnih proizvodov, oblikovanje skupnih integriranih turističnih MSP, ki bodo pakete tržili.

PROFILI

Vodilni Partner: Dežela Veneto
Vrednost: 1.345.500€
Oblikovanje čezmejne platforme storitev za izboljšanje procesov širšega področja gradbenih objektov
PROFILI
Več:

Projekt PROFILI ima cilj uresničiti informativni sistem za integracijo in koordinacijo znanj, sposobnosti in tehnologij v načrtovanju, izvajanju in upravljanju s strani akterjev širšega področja gradbeništva na čezmejnem območju. Cilj je priprava in izvajanje projektov skupne uporabe in pospeševanje stikov med povpraševanjem – zasebniki – in ponudbo – občine – v sklopu pobud javnega zasebnega partnerstva.

ALISTO

Vodilni Partner: Pokrajina Treviso
Vrednost: 1.350.000€
Na krilih zgodovine
ALISTO
Več:

Let nad bojišči prve svetovne vojne na območju programa, namenjen preseganju kulturnih ovir, spoznavanju in vrednotenju zgodovinske dediščine. To je tema ALISTO, ki se uresničuje s sinergijo med zgodovinskim raziskovanjem in razvojem tehnologije programske opreme za simulatorje letenja. Projekt poustvarja zgodovinsko pokrajino z mapiranjem italijanskih in avstro-ogrskih vojnih fotografij iz zraka po digitalnem mapiranju ozemlja (DTM) in omogoča videti iz zraka tako pokrajino iz leta 1915-18 kakor tudi današnjo pokrajino, pri čemer zaznamo njeno zgodovinsko vrednost in preobrazbe. Takšno orodje razbiranja bo mogoče uporabljati tudi za vrednotenje vplivov velikih posegov v okolje. Enotno in skupno zaznavanje zgodovinsko-kulturnih vrednosti pokrajine omogoča presegati pojem meje. Rezultat raziskovanja bo populariziran z razstavami, simpoziji, objavami in mreženjem.

BIT GENERATION

Vodilni Partner: Pokrajina Belluno (Italija)
Vrednost: 358.317€
Spodbujanje dostopa do informacijske družbe v gorskih območjih
BIT GENERATION
Več:

Projekt je nastal znotraj mreže “Interreg-Rat Dolomiti Live” kot odgovor na težave “digital divide “, prisotnega v gorskih območjih, ki jih obravnava projekt. V današnji “informacijski družbi” življenje v krajih z omejeno mobilnostjo naj ne bi predstavljalo omejitev za socialno-ekonomski razvoj območja, temveč bi moralo biti odločilni dejavnik pri spodbujanju storitev, trgovanja ter virtualne komunikacije. Današnja razširjenost storitev “cloud” (internetni oblak) z možnostjo elektronskega poslovanja, dostopa do družbenih omrežji in orodij za delo na spletu, ki so pogosto brezplačni oziroma odprtokodni, bi lahko predstavljala nov zagon za družbeni in lokalni razvoj. “Bit generation”, kot se pogosto imenuje mlade, ki so bili rojeni ob koncu osemdesetih let ali kasneje, ima lahko pomembno vlogo pri rušenju “digitalnega razdora” (digital divide) in je lahko nosilec dejanskega gospodarskega ter družbenega razvoja celotnega gorskega območja.

NUVOLAK

Vodilni Partner: Univerza na Primorskem - Fakulteta za management
Vrednost: 407.550€
Dvojezična podjetniška spletna platforma za podporo pri realizaciji čezmejnih podjetniških priložnosti
NUVOLAK
Več:

Dvojezično informacijsko spletno podjetniško stičišče je nadgradnja uspešne slovenske spletne platforme MIKROBIZ (www.mikrobiz.net). Glavne aktivnosti projekta bodo nadgradnja, prevod in prilagoditev baze znanja podjetništva (zakonodaja, postopki, podporno okolje,…) italijanskemu okolju. Baza znanja je razdeljena na obdobja pred in po ustanovitvi podjetja ter interakivnega vodnika po pripravi poslovnih načrtov. Novosti stičišča bodo še: borza čezmejnih priložnosti, namenjena pregledu in izmenjavi ponudbe in povpraševanja poslovnih priložnosti, proizvodov ter storitev; poslovnemu mreženju; izmenjavi izkušenj in povezovanju za podporo njihove čezmejne realizacije ter dvojezičnost storitev, ki bodo za vse uporabnike brezplačne.

ENRI

Vodilni Partner: SSO - Svet slovenskih organizacij
Vrednost: 605.000€
Obnovljivi viri energije in energetsko varčevanje za tretji sektor
ENRI
Več:

Cilj projekta ENRI je pripomoči k skupnemu planiranju za zmanjšati porabo energije in povečati rabo obnovljivih virov energije ter tako zagotoviti trajnostno teritorialno integracijo (OP, Op. cilj 1.2, str. 62) v okviru tretjega sektorja (kulturna, rekreacijska in športna društva) čezmejnega območja z uvedbo inovativnih metodologij za analizo in preverjanje nepremičnin z energetskega vidika. Predvidene aktivnosti obsegajo analizo energetske učinkovitosti zgradb v uporabi društev tretjega sektorja (DS2). Na podlagi rezultatov se bo določilo metodologijo / strategijo za energetsko sanacijo objektov in uporabo obnovljivih virov energije za ogrevanje in hlajenje ter za proizvodnjo energije (DS3). Predvideni so pilotni posegi tako v Sloveniji kot v Italiji (DS4). Izvajale se bodo aktivnosti za osveščanje ciljnih skupin in prebivalstva z organizacijo vrste srečanj, diskusij ter predstavitev rezultatov raziskave s prikazom možnih rešitev za izboljšanje zgradb z vidika njihove energetske učinkovitosti in s predstavitvijo strategij in spodbud, ki so danes prisotne na italijansko-slovenskem tržišču. Izvajalo se bo tudi osveščanje in izobraževanje organov upravljanja društev glede učinkovitega upravljanja nepremičnin tako z okoljskega in energetskega kot tudi iz ekonomskega vidika za izboljšanje energetske in ekonomske samozadostnosti v splošnem interesu (DS5). Partnerjev je šest, trije iz Italije in trije iz Slovenije in projekt se bo izvajal na celotnem upravičenem območju, razen v Gorenjski statistični regiji.

EX.PO AUS

Vodilni Partner: Grad Dubrovnik (Hrvaška)
Vrednost: 3.437.251€
Povečanje potenciala UNESCO-vih lokacij na območju Jadrana.
EX.PO AUS
Več:

V okviru projekta EX.PO AUS bo izvedena primerjalna analiza in primerjava načrtov UNESCO-vega upravljanja z nudenjem strokovne pomoči partnerjem, ki je niso še deležni. Cilj projekta je opredeliti skupen pristop na območju Jadrana za boljše ovrednotenje dediščine UNESCO. Urejena bo podatkovna zbirka vseh mozaikov Jadrana in pilotni projekt s strukturnim posegom obnove kompleksa “Stalla Violin”. Vzpostavljena bo specializirana knjižnica in informacijska točka za obiskovalce arheološkega najdišča v Ogleju. Izvedeni bodo tudi ukrepi za promocijo celotnega območja, ki bodo pritegnili ljubitelje kulturnega turizma na mednarodnem nivoju.

6 PROJEKTOV O DEPURACIJI ODPADNIH VODA

Vodilni Partner: Občine Remanzacco, Pradamano, Premariacco, San Giovanni al Natisone in Pavia di Udine v Italiji in Občina Tolmin v Sloveniji.
Vrednost: 6.676.76876€
ISO-RE, ISO-TO, ISO-PRA, ISO-PRE, ISO-GIO, ISO-PA – Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano upravljanje povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda – Občina Tolmin
Več:

Namen projektov je zmanjšati obseg tveganj za okolje in za biotsko raznovrstnost z izvedbo strukturnih in nematerialnih aktivnosti, usmerjenih v izboljšavo načrtovanja in upravljanja s kanalizacijskimi napravami. Tovrstne pobude obsegajo posodobitev, sistematizacijo in okrepitev sistemov za upravljanje z odpadnimi vodami v občinah Tolmin in Moimacco, kot tudi spodbujajo organiziranje dejavnosti preučevanja in raziskovanja, izmenjavo izkušenj in najboljših praks ter širjenje rezultatov projekta tudi na širšem območju programa v Sloveniji in Italiji (Deželi Veneto in Emilia Romagna). Neposredni učinki 6 povezanih projektov, se bodo nanašali na povodje reke Soče, kjer so redno zabeleženi primeri onesnaževanja zaradi zmanjšane sposobnosti upravljanja z odpadnimi vodami na čezmejnem območju, kar negativno vpliva tudi na okoljsko ravnotežje Severnega Jadrana.

Ustanovitev centra za raziskovanje in inženiring na področju sistemov, ki obdelujejo bio slike v kardiologiji

Vodilni Partner: Zdravstvena ustanova št. 13 Mirano
Vrednost: -
-
Več:

Best practices za pripravo in razvoj obrtnih con na čezmejnem področju

Vodilni Partner: SDGZ- Slovensko deželno gospodarsko združenje
Vrednost: -
-
Več:

Načrtovanje in upravljanje dejavnosti sodelovanja srednje-vzhodne evrope in balkana

Vodilni Partner: Občina Portogruaro
Vrednost: -
-
Več:

Agrislove.Net – Ovrednotenje ponudbe čezmejnega kmečkega turizma z ustanovitvijo informativnega omrežja

Vodilni Partner: Unione Regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Del Veneto
Vrednost: -
-
Več:

Dober dan, Evropa

Vodilni Partner: Rai Radiotelevisione Italiana - Italijanska radiotelevizija
Vrednost: -
-
Več:

Projekt narava, kultura, šport brez meja - tematske poti v sloveniji, furlaniji julijski krajini in venetu – TEMPO

Vodilni Partner: RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica v Slovenia in SDGZ- Slovensko deželno gospodarsko združenje v FJK
Vrednost: -
-
Več:

Kmetijstvo in manjšine - Ugotavljanje in ovrednotenje tipičnih pridelkov na čezmejnem področju – AGROMIN

Vodilni Partner: Deželna kmečka zveza
Vrednost: -
-
Več:

Deželna kmečka zveza

Vodilni Partner: Zdravstvena ustanova št. 2 Posoška
Vrednost: -
-
Več:

INDE – Information development

Vodilni Partner: Eurosportello Veneto
Vrednost: -
-
Več:

Gonars: the symbol of italian lost memory

Vodilni Partner: Občina Gonars
Vrednost: -
-
Več:

Mednarodno sodelovanje za nego bolnika – Bolnik brez meja

Vodilni Partner: Univerzitetni klinični center Santa Maria della Misericordia Vidmu (Udine)
Vrednost: -
-
Več:

Podpora dejavnostim pobratenja mest – Srecanja državljanov

Vodilni Partner: Občina Dolina
Vrednost: -
-
Več:

Umetniki dveh manjšin

Vodilni Partner: Kulturni dom Gorica
Vrednost: -
-
Več:

Jadranje brez meja

Vodilni Partner: Yacht Club Čupa
Vrednost: -
-
Več:

Dijaški dom kot stičišče študentov različnih jezikovnih skupnosti

Vodilni Partner: Slovenski dijaški dom Srečko Kosovel
Vrednost: -
-
Več:

Mednarodni festival pouličnega gledališča “Luna v vodnjaku”

Vodilni Partner: Občina Caorle
Vrednost: -
-
Več:

Čezmejna integracija šola – zaposlitev

Vodilni Partner: ITC Carli
Vrednost: -
-
Več: