SIGMA 2

SIGMA 2
Oblikovanje 2007-2013

Vodilni Partner: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper

Vrednost: 3.697.43150€

Čezmejna mreža za sonaravno upravljanje okolja in biotske raznovrstnosti

Več:
Projekt nadaljuje projekt SIGMA (program INTERREG III Slovenija-Italija 2000-2006), katerega cilj je prispevati k ohranitvi biotske raznovrstnosti čezmejnega prostora in izboljšati varstvo okolja. Načrtovane strategije obsegajo neposredne ukrepe za zaščito biotske raznovrstnosti, vključujejo pa tudi pobude za zmanjšanje vplivov na okolje, posebno na področju kmetijstva (v oljkarstvu in vinogradništvu). Načrtovane aktivnosti vključujejo iniciative za celostne študije in analize, katerih cilj je zagotoviti boljše poznavanje teritorija, projekt načrtuje še aktivnosti za razvoj okoljskih modelov ter aktivnosti za ohranjanje in zaščito biotske raznovrstnosti (prostorastočih in gojenih rastlin) preko vzpostavljanja posebnih območij (mediteranski vrtovi in kolekcijski nasadi).Projekt predvideva tudi izgradnjo Centra Mediteranskih Kultur (CMK) z delujočo stalno strukturo, ki bo s storitvami delovala na čezmejnem območju s poslanstvom ohranjanja okoljskega programa. Zmanjševanje neposrednega vpliva kmetijstva bo doseženo preko vzpostavljenih agrometeoroloških mrež za spremljanje fitosanitarnega stanja in z razvojem storitev za pridelovalce.